TBS „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na realizację usługi pod nazwą: Utrzymanie porządku na terenie EKOMARINY.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na realizację usługi pod nazwą: Utrzymanie porządku na terenie EKOMARINY, przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie, w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.  

Oznaczenie przedmiotowego terenu: jego położenie określone jest na mapie sytuacyjno – wysokościowej w Załączniku Nr 1 do umowy. 

Wyżej  wymienione  usługi wykonywane będą w szczególności zgodnie z postanowieniami zakresu obowiązków  zawartych w Załączniku  Nr  2  do umowy.

Przetarg wygra oferta z najniższą ceną.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z przedmiotem zamówienia,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn,; w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali minimum 2 zamówienia polegające na utrzymywaniu porządku na terenach rekreacyjnych z zapleczem sanitarnym oraz, że usługi te zostały wykonane prawidłowo i załączą potwierdzone za zgodność z oryginałem stosowne referencje,
  • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do zrealizowania udzielonego zamówienia,
  • nie zalegają: w Urzędzie Skarbowym z opłacaniem podatków, a w ZUS z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
  • dostarczą dokumenty potwierdzające, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (przed podpisaniem umowy).

Zawartość oferty: wypełniony i podpisany formularz oferty, podpisane oświadczenie, referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 04.12.2019r., godziny 12:00 na adres Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o., ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo, lub bezpośrednio  w sekretariacie spółki pokój Nr 13.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: sprawdzenia zgodności z prawdą warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu, swobodnego wyboru oferty, unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano a następnie prześle umowę do podpisania.

W razie uchylania się Wykonawcy, który przetarg wygrał, od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo  do powierzenia realizacji usługi innemu  oferentowi. 

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2 – umowa

3. Załącznik Nr 3 – oświadczenie

 

Zamawiający uzależnia podpisanie umowy od wygranego przez TBS „KARO” Sp. z o.o. przetargu, ogłoszonego wcześniej przez Gminę Miasto Mrągowo.