O nas

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” zarządza wspólnotami mieszkaniowymi od 2001 roku. Zdobyte doświadczenie, szkolenie kadry, certyfikowane oprogramowanie wspomagające pion zarządców, księgowości i dział techniczny pozwalają na profesjonalną i kompleksową obsługę powierzonych w zarządzanie nieruchomości.

Wspólnota mieszkaniowa to odrębny podmiot, wymagający równie odrębnego podejścia w zakresie zarządzania. Przygotowany zespół zarządców, księgowych oraz obsługi technicznej, skutecznie przyczynia się do poprawy stanu technicznego i optymalizacji kosztów eksploatacji nieruchomości. [Modula id=’2′]

Na koniec 2016 r. powierzchnia użytkowa nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę wynosiła ponad 63 tys. m². Na dzień dzisiejszy standardem w świadczeniu usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami jest zminimalizowanie obowiązków współwłaścicieli budynków. Powoływane Zarządy Wspólnot powinny pełnić funkcje nadzoru i kontroli, a przede wszystkim być partnerem we współpracy z zarządcą nieruchomości.

 

Zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi własność Gminy Miasto Mrągowo

Spółka, na zlecenie Burmistrza Miasta zarządza budynkami i lokalami stanowiącymi własność Gminy Miasto Mrągowo. W zarządzanie powierzone zostały nw. nieruchomości:

 • budynki komunalne, w tym mieszkalne wielorodzinne i użytkowe, pomieszczenia gospodarcze, grunty
 • mieszkania socjalne
 • gminne lokale mieszkalne i użytkowe we wspólnotach mieszkaniowych

Administrowanie miejskim zasobem mieszkaniowym jest odpowiedzią na postawione przez Burmistrza Miasta zadania, realizowane w oparciu o umowę pomiędzy Gminą Miasto Mrągowo a TBS „Karo”.

Zarządzanie nieruchomościami powierzonymi w zarząd polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, poprzez m. in.:

 • prowadzenie spraw remontowych w oparciu o zabezpieczone środki w budżecie miejskim, a także nadzór nad ich realizacją,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie robót remontowych, usług i dostaw dotyczących zarządzanego zasobu   i zawieranie umów z wykonawcami,
 • prowadzenie obsługi technicznej, eksploatacyjnej i finansowej zasobu komunalnego,
 • zlecanie przeglądów budynków, opracowań dokumentacji technicznej,
 • analizę kosztów mediów dostarczanych do budynków,
 • zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z osobami wskazanymi przez Burmistrza Miasta,
 • zawieranie umów najmu lokali użytkowych,
 • prowadzenie spraw związanych z zamianą lokali,
 • windykację należności gminnych dotyczących zarządzanego zasobu,
 • reprezentowanie Gminy jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych.

[Modula id=’3′]

 

Na podstawie uzgodnień pomiędzy Burmistrzem Miasta a Zarządem TBS, Spółka świadczy również na rzecz Gminy Miasto Mrągowo usługi sprzątania nieruchomości komunalnych, utrzymania w należytym stanie porządku i czystości posesji przyległych oraz konserwacji i drobnych robót remontowych. Zgodnie z umową o zarządzanie zasobem miejskim, Spółka corocznie przygotowuje projekty planów remontowych, w oparciu o które w budżecie miasta zabezpieczane są środki finansowe na ich realizację. TBS organizuje i  nadzoruje zadania inwestycyjne oraz przedsięwzięcia remontowe realizowane na rzecz Gminy Miasto Mrągowo. Od 2004 roku, Spółka przeprowadziła remonty na kwotę bliską 9,6 mln zł.

 

Inwestycje TBS

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” w ramach działalności statutowej, stanowiącej o budowaniu domów mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach najmu, zrealizowało w 2001 i 2006r. inwestycje oparte na ówczesnym programie rządowym wspierającym budownictwo czynszowe.

[Modula id=’5′]

 

Przy wsparciu finansowym Gminy Miasto Mrągowo oraz uzyskaniu w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu na preferencyjnych warunkach, podjęte zostały nw. przedsięwzięcia budowlane:

 • budowa budynku wielorodzinnego na os. Mazurskim 39, łączna ilość mieszkań – 46, obiekt oddany do użytkowania w czerwcu 2001 r,
 • adaptacja budynku koszarowego na mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 6E, zakończenie robót budowlanych we wrześniu 2006r, łączna ilość mieszkań – 52, w tym jedno przystosowane dla osoby niepełnosprawnej.

 

Zarządzanie ekomariną i terenami rekreacyjnymi

Od czerwca 2012 roku Spółka zarządza ekomariną, oraz terenami rekreacyjnymi łącznie z plażą miejską i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie. [Modula id=’4′]

 

Obowiązki zarządcy zostały podzielone na trzy działy:

 • zarządzanie techniczne, obejmujące m.in. prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektu; prowadzenie konserwacji urządzeń i instalacji, bieżący monitoring i naprawy elementów infrastruktury, prowadzenie przeglądów technicznych, serwisowych,
 • zarządzanie eksploatacyjne, obejmujące m.in. wykonywanie usług pielęgnacji zieleni oraz sprzątania letniego i zimowego, zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów, organizowanie imprez sportowych oraz z zakresu edukacji ekologicznej, minimalizowanie kosztów eksploatacji oraz pozyskiwanie optymalnych przychodów;
 • zarządzanie komercyjne, obejmujące m.in. wynajmowanie lub dzierżawienie obiektów lub ich części.

 

Zarządzanie cmentarzami komunalnymi

Burmistrz Miasta Mrągowo, od dnia 01.01.2017 r., powierzyła Spółce KARO obowiązki zarządcy cmentarzy komunalnych.

Podstawowe zadania administratora:

 • wyznaczanie miejsc grzebalnych,
 • nadzór nad wykonywaniem przez inne podmioty gospodarcze usług cmentarnych i innych,
 • prowadzenie dokumentacji cmentarnej w formie elektronicznej,
 • pobieranie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego, zgodnych z cennikiem ustalonym przez Burmistrza Miasta Mrągowo.

Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie porządku i czystości na terenie cmentarzy, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych oraz utrzymanie terenów zielonych jest Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki z siedzibą w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 2A, tel. 89 741 2364.
Za opróżnianie pojemników na śmieci odpowiada firma PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele z siedzibą w Biskupcu, ul. Myśliwska 2i, tel. 89 715 2435.

 

Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Mrągowie

Opłaty należne Gminie Miasto Mrągowo z tytułu korzystania z cmentarzy komunalnych, w szczególności za przedłużenie ważności miejsca lub rezerwacji, określone zostały w Zarządzeniu nr 63 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 16.11.2011r. – CENNIK.

Opłaty należy wnosić na poniższy rachunek bankowy zarządcy cmentarzy:

84 8848 0008 0011 6352 2000 0170

Formalności związane z przedłużeniem miejsca lub rezerwacji można załatwić w siedzibie zarządcy.