Przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy
ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 256/4, obręb 5,
tj. 42m2 do użytkowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wypożyczalnia sprzętu wodnego, w okresie 15.06.2020r. – 31.08.2020r.

Położenie terenu dzierżawy określone jest na planie umieszczonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Stawka wywoławcza za 1ar dzierżawionego terenu za miesiąc wynosi 800,00 zł netto + 23% VAT

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty do dnia 10 czerwca 2020r.
do godz. 1000
do TBS „KARO” przy ul. Kopernika 11 w Mrągowie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2020 roku o godzinie 1100 w świetlicy  biura TBS „KARO”.

Umowa dzierżawy, zostanie zawarta z oferentem, którego oferta uzyska najwyższą cenę.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Zawartość oferty określa załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

O wyborze oferty oferent zostanie powiadomiony bezzwłocznie i przesłana zostanie Umowa do podpisania.

Podpisanie i przesłanie umowy na dzierżawę terenu nastąpi wyłącznie po uprzednim opłaceniu czynszu dzierżawnego.

W okresie trwania  dzierżawy terenu zabrania się:

  1. odtwarzania muzyki o nadmiernym nagłośnieniu,
  2. odstąpić swego prawa osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego,

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Kinga Balukin tel. 603 215 333

Projekt umowy dzierżawy, która zostanie podpisana z wyłonionym w przetargu dzierżawcą, stanowi Załącznik Nr 2 do ogłoszenia, druk do składania ofert stanowi Załącznik nr 3.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 plan

Załącznik Nr 2 umowa dzierżawy

Załacznik Nr 3 druk