Jak i gdzie ubiegać się o mieszkanie komunalne?

O wynajem lokali z zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Mrągowo mogą ubiegać się osoby, które spełniają kryteria określone Uchwałą nr XLI/9/01 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 20.09.2001 r., tj.:

  1. Znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych tj. zamieszkują w lokalu, w którym na 1 członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m² ogólnej powierzchni pokoi;
  2. Zamieszkują na terenie miasta Mrągowo co najmniej od 5 lat (pobyt stały) lub wymeldowane zostały po takim okresie z pobytu stałego w Mrągowie na podstawie decyzji administracyjnej. Do osób spełniających to kryterium zalicza się również osoby, które zamieszkiwały przez okres co najmniej 5 lat (pobyt stały) i wymeldowały się same po wyprowadzeniu się z lokalu osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym zamieszkiwały przed wymeldowaniem.
  3. Nie posiadały i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu.
  4. Osoby ubiegające się o wynajem lokalu komunalnego muszą spełniać kryterium dochodowe:
    • przy najmie lokalu na czas nieoznaczony średni miesięczny dochód (z ostatnich 3 miesięcy) na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 100 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 70 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, zarówno w momencie zakwalifikowania na listę uprawnionych do wynajęcia mieszkania, jak i w momencie zawierania umowy najmu,
    • przy najmie lokalu socjalnego średni miesięczny dochód ( z ostatnich 3 miesięcy) na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 70 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, zarówno w momencie zakwalifikowania na listę uprawnionych do wynajęcia lokalu socjalnego, jak i w momencie zawierania umowy najmu.

Do dochodu zalicza się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, ze zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Wnioski o przyznanie lokalu komunalnego należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego do dnia 31.10.br.

Druk wniosku należy pobrać ze strony Urzędu Miejskiego lub bezpośrednio w referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (pokój nr 50) w Urzędzie Miejskim.

Listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu z zasobu Gminy Miejskiej Mrągowo sporządzane są raz w roku w okresie od 1 listopada br. do 31 stycznia następnego roku.

Dodatkowych informacji w sprawie otrzymania lokalu z zasobu Gminy Miejskiej Mrągowo można uzyskać w Referacie GKM Urzędu Miejskiego w Mrągowie (pok. nr 50) lub pod nr. telefonu 89 741 90 25.