Biuletyn Informacji Publicznej

Utworzenie Spółki

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Spółka z o.o. w Mrągowie prowadzi działalność na podstawie umowy Spółki z dnia 11.08.1999 r. Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego w Olsztynie – Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy pod poz. RHB 2646, a z dniem 18.12.2001 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073741.
W dniu 28 października 1999 roku Decyzją Nr 193 Prezes Urzędu Mieszkalnictwa Rozwoju Miast zatwierdził umowę Spółki zawartą w aktach notarialnych: repertorium A Nr 4671/99 z dnia 11.08.1999 r., repertorium A Nr 6297/99 z dnia 15.10. 1999 r. sporządzonych przed Notariuszem Tomaszem Markiem Sosnowskim.

Przedmiot działalności

  • budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu
  • nabywanie budynków mieszkalnych,
  • przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
  • wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Spółki,
  • sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi jej własności,
  • prowadzenie innej działalność związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, polegającą m.in. na zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno-oświatowe, handlowe i inne.
  • pełnienie funkcji inwestora zastępczego,
  • budowanie budynków i lokali użytkowych związanych z funkcjonowaniem zespołu (osiedla) mieszkaniowego,
  • budowanie budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz lokali użytkowych na sprzedaż.

Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Najwyższym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Reprezentantem jedynego wspólnika – Gminy Miasto Mrągowo jest Burmistrz Miasta.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza powoływana jest przez Zgromadzenie Wspólników na okres 3 lat. W skład obecnej Rady wchodzą:
Michał Och – Przewodniczący
Szymon Kisiel – Członek
Żaneta Czajkowska – Członek
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zarząd Spółki

Spółka kierowana jest przez jednoosobowy zarząd:
Prezes Zarządu – Grzegorz Pałdyna

Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał podstawowy Spółki wynosi 3 134 000 zł i dzieli się na 6 268 udziały po 500 zł każdy, w całości objętych przez Gminę Miasto Mrągowo.