O nas

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” zarządza wspólnotami mieszkaniowymi od 2001 roku. Zdobyte doświadczenie, szkolenie kadry, certyfikowane oprogramowanie wspomagające pion zarządców, księgowości i dział techniczny pozwalają na profesjonalną i kompleksową obsługę powierzonych w zarządzanie nieruchomości.

Wspólnota mieszkaniowa to odrębny podmiot, wymagający równie odrębnego podejścia w zakresie zarządzania. Przygotowany zespół zarządców, księgowych oraz obsługi technicznej, skutecznie przyczynia się do poprawy stanu technicznego i optymalizacji kosztów eksploatacji nieruchomości. [Modula id=’2′]

Na koniec 2016 r. powierzchnia użytkowa nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę wynosiła ponad 63 tys. m². Na dzień dzisiejszy standardem w świadczeniu usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami jest zminimalizowanie obowiązków współwłaścicieli budynków. Powoływane Zarządy Wspólnot powinny pełnić funkcje nadzoru i kontroli, a przede wszystkim być partnerem we współpracy z zarządcą nieruchomości.

Zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi własność Gminy Miasto Mrągowo

Spółka, na zlecenie Burmistrza Miasta zarządza budynkami i lokalami stanowiącymi własność Gminy Miasto Mrągowo. W zarządzanie powierzone zostały nw. nieruchomości:

 • budynki komunalne, w tym mieszkalne wielorodzinne i użytkowe, pomieszczenia gospodarcze, grunty
 • mieszkania socjalne
 • gminne lokale mieszkalne i użytkowe we wspólnotach mieszkaniowych

Administrowanie miejskim zasobem mieszkaniowym jest odpowiedzią na postawione przez Burmistrza Miasta zadania, realizowane w oparciu o umowę pomiędzy Gminą Miasto Mrągowo a TBS „Karo”.

Zarządzanie nieruchomościami powierzonymi w zarząd polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, poprzez m. in.:

 • prowadzenie spraw remontowych w oparciu o zabezpieczone środki w budżecie miejskim, a także nadzór nad ich realizacją,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie robót remontowych, usług i dostaw dotyczących zarządzanego zasobu   i zawieranie umów z wykonawcami,
 • prowadzenie obsługi technicznej, eksploatacyjnej i finansowej zasobu komunalnego,
 • zlecanie przeglądów budynków, opracowań dokumentacji technicznej,
 • analizę kosztów mediów dostarczanych do budynków,
 • zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z osobami wskazanymi przez Burmistrza Miasta,
 • zawieranie umów najmu lokali użytkowych,
 • prowadzenie spraw związanych z zamianą lokali,
 • windykację należności gminnych dotyczących zarządzanego zasobu,
 • reprezentowanie Gminy jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych.

[Modula id=’3′]

Na podstawie uzgodnień pomiędzy Burmistrzem Miasta a Zarządem TBS, Spółka świadczy również na rzecz Gminy Miasto Mrągowo usługi sprzątania nieruchomości komunalnych, utrzymania w należytym stanie porządku i czystości posesji przyległych oraz konserwacji i drobnych robót remontowych. Zgodnie z umową o zarządzanie zasobem miejskim, Spółka corocznie przygotowuje projekty planów remontowych, w oparciu o które w budżecie miasta zabezpieczane są środki finansowe na ich realizację. TBS organizuje i  nadzoruje zadania inwestycyjne oraz przedsięwzięcia remontowe realizowane na rzecz Gminy Miasto Mrągowo. Od 2004 roku, Spółka przeprowadziła remonty na kwotę bliską 9,6 mln zł.

Inwestycje TBS

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” w ramach działalności statutowej, stanowiącej o budowaniu domów mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach najmu, zrealizowało w 2001 i 2006r. inwestycje oparte na ówczesnym programie rządowym wspierającym budownictwo czynszowe.

[Modula id=’5′]

Przy wsparciu finansowym Gminy Miasto Mrągowo oraz uzyskaniu w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu na preferencyjnych warunkach, podjęte zostały nw. przedsięwzięcia budowlane:

 • budowa budynku wielorodzinnego na os. Mazurskim 39, łączna ilość mieszkań – 46, obiekt oddany do użytkowania w czerwcu 2001 r,
 • adaptacja budynku koszarowego na mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 6E, zakończenie robót budowlanych we wrześniu 2006r, łączna ilość mieszkań – 52, w tym jedno przystosowane dla osoby niepełnosprawnej.

Zarządzanie ekomariną i terenami rekreacyjnymi

Od czerwca 2012 roku Spółka zarządza ekomariną, oraz terenami rekreacyjnymi łącznie z plażą miejską i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie. [Modula id=’4′]

Obowiązki zarządcy zostały podzielone na trzy działy:

 • zarządzanie techniczne, obejmujące m.in. prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektu; prowadzenie konserwacji urządzeń i instalacji, bieżący monitoring i naprawy elementów infrastruktury, prowadzenie przeglądów technicznych, serwisowych,
 • zarządzanie eksploatacyjne, obejmujące m.in. wykonywanie usług pielęgnacji zieleni oraz sprzątania letniego i zimowego, zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów, organizowanie imprez sportowych oraz z zakresu edukacji ekologicznej, minimalizowanie kosztów eksploatacji oraz pozyskiwanie optymalnych przychodów;
 • zarządzanie komercyjne, obejmujące m.in. wynajmowanie lub dzierżawienie obiektów lub ich części.

Zarządzanie cmentarzami komunalnymi

Burmistrz Miasta Mrągowo, od dnia 01.01.2017 r., powierzyła Spółce KARO obowiązki zarządcy cmentarzy komunalnych.

Podstawowe zadania administratora:

 • wyznaczanie miejsc grzebalnych,
 • nadzór nad wykonywaniem przez inne podmioty gospodarcze usług cmentarnych i innych,
 • prowadzenie dokumentacji cmentarnej w formie elektronicznej,
 • pobieranie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego, zgodnych z cennikiem ustalonym przez Burmistrza Miasta Mrągowo.

Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie porządku i czystości na terenie cmentarzy, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych oraz utrzymanie terenów zielonych jest TBS „Karo” Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie, ul. Kopernika 11, tel. 89 741 06 00.
Za opróżnianie pojemników na śmieci odpowiada firma Koma Olsztyn Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 20a, tel. 508 508 873

Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Mrągowie

Opłaty należne Gminie Miasto Mrągowo z tytułu korzystania z cmentarzy komunalnych, w szczególności za przedłużenie ważności miejsca lub rezerwacji, określone zostały w Zarządzeniu nr 22 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 22.04.2022r. – CENNIK.

Opłaty należy wnosić na poniższy rachunek bankowy zarządcy cmentarzy:

84 8848 0008 0011 6352 2000 0170

Formalności związane z przedłużeniem miejsca lub rezerwacji można załatwić w siedzibie zarządcy.

Ochrona danych osobowych – RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję Panią/Pana*, że:

 1. 1. Jako Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie (zwana dalej „TBS „KARO” w Mrągowie”) z siedzibą przy ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.
 2. 2. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

1) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),

2) wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:

 1. a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
 2. b) udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 1. a) przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 2. b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),

3) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),

4) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 1. 3. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy- jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy. Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym.
 2. Państwa dane przekazujemy:

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:

 1. a) podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
 2. b) podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
 3. c) podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;

2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 1. a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 2. b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.
 3. Dane z innych źródeł

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 1. 6. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego.
 2. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

1) sprostowanie (poprawienie) danych;

2) usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;

3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych- stosownie do złożonego wniosku);

4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

5) przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie  TBS „KARO”  w Mrągowie. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez TBS „KARO” w Mrągowie danych oraz od celu ich przetwarzania.

 1. Prawo do sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,

lub

2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Zgoda

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 1. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 1. Kontakt

Nasze dane kontaktowe:  Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie z siedzibą przy ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo

Kontakt do Inspektora ochrony danych  TBS „KARO” w Mrągowie: tbskaro@interia.pl