Przetarg – Dzierżawa terenu o powierzchni 288 m² na zagospodarowanie miejsca do plażowania – teren Ekomariny, ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę terenu o powierzchni 288 m², na zagospodarowanie miejsca do plażowania przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie na okres od 01 lipca 2018 roku do 31sierpnia 2018 roku.

Oznaczenie przedmiotowego terenu i jego położenie określone jest na mapie stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy.

Stawka czynszu za dzierżawę terenu zostanie wyłoniona w trybie przetargu pisemnego ofertowego.
Stawka wywoławcza za 1ar dzierżawionego terenu za miesiąc wynosi 100,00zł netto + 23% VAT.

Przetarg wygra oferta z najwyższą ceną.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty do dnia 20.06.2018r. włącznie, do TBS „Karo” Sp. z o.o. przy ul. Kopernika 11 w Mrągowie.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Zawartość oferty określa załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00 w świetlicy biura TBS „Karo Sp. z o. o.”.

Wydzierżawiający niezwłocznie powiadomi Oferenta, którego oferta uzyska najwyższą cenę i zostanie wybrana, a następnie prześle do przyszłego Dzierżawcy umowę do podpisania.

Projekt umowy dzierżawy, która zostanie podpisana  z wyłonionym w przetargu dzierżawcą, stanowi Załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

W razie uchylania się Oferenta, który przetarg wygrał, od podpisania umowy lub dokonania wpłaty czynszu w terminie siedmiu dni od podpisania umowy, Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wydzierżawienia terenu innemu oferentowi.

Dzierżawca jest obowiązany własnym staraniem i kosztem:

  1. dostarczyć i rozplantować na dzierżawionym terenie odpowiednią ilość piasku,
  2. ogrodzić przedmiotowy teren drewnianym płotkiem o wysokości 0,80m,
  3. zainstalować leżaki i parasole plażowe (dostosować ilość leżaków i parasoli do powierzchni dzierżawionego terenu),
  4. zabezpieczyć otoczenie dzierżawionego terenu w pojemnik do gromadzenia odpadów (o pojemności min. 240 litrów) i zapewnić jego bieżące opróżnianie.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Anna Zdunek tel. 603 215 333

 

Załączniki

Załącznik nr 1 jpg | 814 KB Pobierz
Załącznik nr 2 doc | 29 KB Pobierz
Załącznik nr 3 doc | 53 KB Pobierz