I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Jaszczurcza Góra w okresie od 15.06.2023r. do 31.08.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Jaszczurcza Góra bezpośrednio przy plaży w celu prowadzenia działalności handlowej, polegającej na sprzedaży napojów, lodów, słodyczy, w okresie od 15.06.2023r. do 31.08.2023 r.

 • stoisko nr 1 o pow. 8,00m2
 • stoisko nr 2 o pow. 8,00m2
 • stoisko nr 3 o pow. 8,00m2

Oznaczenie stoisk handlowych i przybliżone położenie określone jest na planie umieszczonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Stawka wywoławcza za dzierżawę 1m² stoiska handlowego za miesiąc wynosi 400,00 zł netto + 23% VAT

 

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 10,00 zł netto.

Umowa dzierżawy na poszczególne stoiska handlowe, zostanie zawarta z oferentem, którego oferta uzyska najwyższą cenę.

 

Przetarg na stoiska handlowe odbędzie się dnia 7 czerwca 2023 roku w siedzibie TBS „KARO” Sp. z o.o. przy ul. Kopernika 11 w Mrągowie, pok. nr 2, w godzinach:
 

 • stoisko nr 1 o godzinie 10.00,
 • stoisko nr 2 o godzinie 10.30,
 • stoisko nr 3 o godzinie 11.00.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

 

 Wadium z oznaczonym numerem stoiska należy wnieść w terminie do 6  czerwca 2023 roku (włącznie) na rachunek TBS „KARO” Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Mrągowie na konto nr 36884800080011635220070001. Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.  Uczestnik, który chciałby przystąpić do przetargu na więcej niż jedno stoisko, zobowiązany jest do wniesienia wadium na każde stoisko oddzielnie z wyraźnym oznaczeniem na dowodzie wpłaty numeru stoiska handlowego którego wniesienie wadium dotyczy. Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu, zwrócone zostanie im po przetargu, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, Prezes TBS „KARO” Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

 

W okresie trwania dzierżawy stoisk handlowych zabrania się:

 1. odtwarzania muzyki o nadmiernym nagłośnieniu,
 2. odstąpić swego prawa osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego,
 3. parkować samochodów naprzeciwko stoisk handlowych, na drodze i poboczu,
 4. rozstawiać stanowiska poza wyznaczonym obszarem.
 • Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na dzierżawcy.
 • Dzierżawca ma obowiązek zabezpieczyć otoczenie dzierżawionego terenu w pojemnik do gromadzenia odpadów (o pojemności min. 120 litrów) i zapewnić jego bieżące opróżnianie.
 • Wydzierżawiający nie zapewnia dostępu do mediów.
 • Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 • Ogłaszający zastrzega, że w obrębie promenady/plaży może ogłosić przetarg na tego typu lub podobne punkty handlowe, a dzierżawca nie będzie z tego tytułu występować z  roszczeniem  wobec wydzierżawiającego.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej (przed otwarciem przetargu):

 • dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • pisemnego oświadczenia, że znane mu są warunki przetargu i zapoznał się z projektem umowy dzierżawy (załącznik nr 2) i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Kinga Balukin tel. 89 741 06 12

Mapa (66 pobrań) ,

Wzór umowy (53 pobrania)