Przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę trzech miejsc pod stanowiska handlowe na plaży przy ul. Nadbrzeżnej w Mrągowie

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę trzech miejsc pod stanowiska handlowe o pow. 6m2, 6m2, 10m2 na plaży przy ul. Nadbrzeżnej w Mrągowie w celu prowadzenia działalności handlowej, polegającej na sprzedaży napojów, lodów, słodyczy, itp., w okresie 01.07.2020r. – 31.08.2020r.

Lokalizację miejsc będących przedmiotem dzierżawy określono na Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Stawka wywoławcza za dzierżawę 1m² terenu za miesiąc wynosi 100,00 zł netto + 23% VAT.

Przetarg wygra oferta z najwyższą ceną.

W przypadku chęci wydzierżawienia kilku stoisk, oferent składa oddzielną ofertę na każde stanowisko

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie do dnia 29 czerwca 2020r. do godz. 1000 do TBS „KARO” przy ul. Kopernika 11 w Mrągowie. Zawartość oferty określa załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

Wydzierżawiający niezwłocznie powiadomi Oferenta, którego oferta uzyska najwyższą cenę i zostanie wybrana, a następnie prześle do przyszłego Dzierżawcy umowę do podpisania.

Projekt umowy dzierżawy, która zostanie podpisana  z wyłonionym w przetargu dzierżawcą, stanowi Załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

W razie uchylania się Oferenta, który przetarg wygrał, od podpisania umowy lub dokonania wpłaty czynszu w terminie siedmiu dni od podpisania umowy, Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wydzierżawienia terenu kolejnemu oferentowi.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2020 roku o godzinie 1100 w świetlicy  biura TBS „KARO”.

 

W okresie trwania  dzierżawy stoisk handlowych zabrania się:

  1. sprzedaży napojów alkoholowych (w tym piwa),
  2. odtwarzania muzyki o nadmiernym nagłośnieniu,
  3. odstąpić swego prawa osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego,

Przewidywana moc przyłączeniowa dla jednego stanowiska wynosi 5kW – koszt zużycia energii elektrycznej pokrywa Dzierżawca.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Kinga Balukin tel. 603 215 333

Projekt umowy dzierżawy, która zostanie podpisana z wyłonionym w przetargu dzierżawcą, stanowi Załącznik Nr 2 do ogłoszenia, druk do składania ofert stanowi Załącznik nr 3.

Załączniki:

Załącznik Nr 1

Zalącznik Nr 2

Załacznik Nr 3