Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Roosevelta 24, 11-700 Mrągowo.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na wykonanie robót budowlanych o wartości poniżej 30000 Euro pod nazwą: Remont elewacji bud. mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Roosevelta 24, 11-700 Mrągowo.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie , tzn,; w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali minimum 2 roboty budowlane polegające na remoncie elewacji budynku wielorodzinnego i roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
  3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia aby samodzielnie zrealizować udzielone zamówienia,
  4. Nie zalegają; w Urzędzie Skarbowym z opłacaniem podatków, a w ZUS z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
  5. Dostarczą dokumenty potwierdzające, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Potwierdzeniem pkt. 1- 5 jest oświadczenie złożone przez Podwykonawcę o spełnieniu wymaganych warunków (Załącznik Nr 4 ).

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 18 października 2017r. do godz. 14:00 na adres Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o., ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo, lub bezpośrednio w sekretariacie spółki pokój Nr 13 do godziny 14:00. Zawartość oferty określa załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Podwykonawcę, którego oferta zostanie wybrana a następnie prześle umowę do podpisania.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podwykonawcami jest:
Liliana Koehn, pok. 9, tel. 89 741 06 17

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o.
ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo
tel. 89 741 06 00, fax 89 741 06 02
www.karo.mragowo.pl
e-mail: tbskaro@interia.pl

 

Załączniki

Formularz Oferty (Załącznik Nr 1) docx | 8 KB Pobierz
Projekt Umowy (Załącznik Nr 2) docx | 17 KB Pobierz
Przedmiar (Załącznik Nr 3) pdf | 143 KB Pobierz
Oświadczenie (Załącznik Nr 4) docx | 7 KB Pobierz

Mrągowo, dn. 10 październik 2017 r.