Regulamin korzystania ze słupów ogłoszeniowych

1. Usługi plakatowania, dla których na każdym słupie ogłoszeniowym wydzielono miejsca, są odpłatne. Wysokość opłat określa cennik plakatowania stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Zwolnione z opłat są ogłoszenia organy administracji rządowej, Urzędu Miejskiego w Mrągowie, CKiT w Mrągowie (zgodnie z zatwierdzanym co roku przez Burmistrza Mrągowa planem imprez objętych patronatem Burmistrza Miasta Mrągowa), dotyczących urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

3. Lokalizację słupów ogłoszeniowych określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Minimalna kwota zamówienia wynosi 50,00 złotych brutto.

5. Do uruchomienia zlecenia plakatowania wykorzystany jest druk „Zlecenie”. Druk dostępny jest w siedzibie TBS „Karo”.

6. Zleceniodawca powinien dostarczyć zlecenie wraz z materiałami do ekspozycji z rezerwą nie mniejsza niż 10% liczby plakatów przeznaczonych do ekspozycji. Dostarczenie plakatów powinno nastąpić najpóźniej na 48 godzin przed jej rozpoczęciem. Plakatowanie jest dokonywane w środy od godz. 8:00 do 14:00. TBS „Karo” dopuszcza możliwość plakatowania poza wskazanym terminem, wówczas koszt takiej usługi wynosi 100,00 złotych brutto.

7. W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywni niezależnych np. złe warunki atmosferyczne (mróz, silny wiatr, deszcz) termin wyklejenia plakatów może ulec zmianie, o czym TBS „Karo” niezwłocznie poinformuje telefonicznie.

8. Podstawowy czas ekspozycji to 7 dni z możliwością przedłużenia o kolejne dni pod warunkiem estetycznego wyglądu plakatów. Plakaty wyklejamy z należytą starannością.

9. TBS „Karo” nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działań osób trzecich i warunków atmosferycznych. Gwarantujemy jednak nieodpłatne uzupełnienie uszkodzonych plakatów w trakcie następnego plakatowania pod warunkiem dostarczenia rezerwowych plakatów.

10. Plakaty klejone są według możliwości wolnego miejsca na słupach ogłoszeniowych oraz ilości wolnych słupów.

11. TBS „Karo” nie odpowiada za odbarwienia i inne zniekształcenia plakatu dostarczonego przez Zleceniodawcę powstałych na skutek stosowania nieodpowiednich farb, nie wysuszenia farby lub innych wad w druku lub produkcji papieru.

12. TBS „Karo” nie ponosi odpowiedzialności w żadnym zakresie za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z treścią wyklejonego na zlecenie Zleceniodawcy plakatu bądź za związane z treścią naruszenie innych praw. Za treść i formę plakatu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zleceniodawca.

13. Wszystkie plakaty i ogłoszenia naklejane bez zgody TBS „Karo” będą usuwane.

14. Za bezumowne korzystanie ze słupów ogłoszeniowych (samowolne naklejanie plakatów i ogłoszeń) będzie naliczana opłata zgodnie z cennikiem.

15. TBS „Karo” może odmówić realizacji potwierdzonego zlecenia z powodu: 

 • naklejania obwieszczeń Gminy Miasta Mrągowo
 • braku miejsca na słupach ogłoszeniowych
 • niezgodności treści plakatu z ustaleniami urzędowymi, przepisami prawnymi bądź dobrymi obyczajami
 • formatu większego niż dopuszczalny

16. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez TBS „Karo” dla celów związanych z realizacją zleceń na plakatowanie oraz celach marketingowych swoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późno. zm.).

17. Plakaty pozostałe po zleceniu, a nie odebrane w ciągu trzech dni od daty zakończenia, zostają zniszczone przez TBS „Karo”.

18. Za wykonaną usługę Zleceniodawca otrzyma fakturę z podaniem sposobu zapłaty (przelew – instytucje współpracujące z TBS „Karo”, gotówka – pozostali zleceniodawcy).

Cennik za naklejanie i pozostawienie materiałów na słupach ogłoszeniowych:

Naklejenie i pozostawienie na jeden dzień – 4,00 zł

Każdy kolejny dzień – 4,00 zł

Lokalizacja słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Miasta Mrągowo:

 1. ul. Królewiecka
 2. ul. Wileńska 12
 3. ul. Wolności 12
 4. ul. Ratuszowa 5
 5. ul. Ratuszowa 1
 6. ul. Mała warszawska 12
 7. ul. Piaskowa 4B
 8. ul. Słoneczna 3
 9. os. Mazurskie 16
 10. ul. Grunwaldzka 16
 11. ul. Dziękczynna 3
 12. ul. Sienkiewicza 14
 13. os. Brzozowe 1
 14. os. Parkowe 14
 15. os. Nikutowo 11
 16. ul. Królewiecka 55