Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Jaszczurcza Góra 6

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Jaszczurcza Góra 6 bezpośrednio przy promenadzie (część dz. nr 256/4) pod stoiska handlowe celem prowadzenia działalności handlowej artykułami przemysłowymi typu upominki, zabawki, odzież, itp. oraz sprzedaży waty cukrowej i popcornu, w okresie od 15.06.2021r. do 31.08.2021r.

 

 • stoisko nr 1 o powierzchni 4,5m2,
 • stoisko nr 2 o powierzchni 4,5m2,
 • stoisko nr 3 o powierzchni 2,0m2,
 • stoisko nr 4 o powierzchni 6,0m2,

Oznaczenie stoisk handlowych, ich położenie i powierzchnia określona jest na planie umieszczonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Stawka wywoławcza za dzierżawę 1m² stoiska handlowego za miesiąc wynosi 150,00 zł netto + 23% VAT

 Umowa dzierżawy na poszczególne stoiska handlowe, zostanie zawarta z oferentem, którego oferta uzyska najwyższą cenę.

Przetarg na stoiska handlowe odbędzie się dnia 26 maja 2021 roku w siedzibie TBS „KARO” przy ul. Kopernika 11 w Mrągowie, pok. nr 2, w godzinach:

 • stoisko nr 1 o godzinie 9.00,
 • stoisko nr 2 o godzinie 9.15,
 • stoisko nr 3 o godzinie 9.30,
 • stoisko nr 3 o godzinie 9.45,

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

 Wadium z oznaczonym numerem stoiska należy wnieść w terminie do 25 maja 2021 roku (włącznie) na rachunek TBS „KARO” Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Mrągowie na konto nr 36884800080011635220070001. Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.  Uczestnik, który chciałby przystąpić do przetargu na więcej niż jedno stoisko, zobowiązany jest do wniesienia wadium na każde stoisko oddzielnie z wyraźnym oznaczeniem na dowodzie wpłaty numeru stoiska handlowego którego wniesienie wadium dotyczy. Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu, zwrócone zostanie im po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, Prezes TBS „KARO” Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

W okresie trwania dzierżawy stoisk handlowych zabrania się:

 1. sprzedaży napojów alkoholowych (w tym piwa) oraz wszelkiego rodzaju produktów spożywczych (nie dotyczy sprzedaży popcornu i waty cukrowej),
 2. odtwarzania muzyki o nadmiernym nagłośnieniu,
 3. odstąpić swego prawa osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego,
 4. parkować samochodów naprzeciwko stoisk handlowych, na drodze i poboczu,
 5. rozstawiać stanowiska na terenie promenady.

Dzierżawca ma obowiązek zabezpieczyć otoczenie dzierżawionego terenu w pojemnik do gromadzenia odpadów (o pojemności min. 60 litrów) i zapewnić jego bieżące opróżnianie.

Wydzierżawiający nie zapewnia dostępu do mediów.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej (przed otwarciem przetargu):

 • dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • pisemnego oświadczenia, że znane mu są warunki przetargu i zapoznał się z projektem umowy dzierżawy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
  Załącznik-nr-1-plan.pdf (65 pobrań)

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Kinga Balukin tel. 603 215 333