Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie – wypożyczalnia sprzętu wodnego

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 256/4, obręb 5, tj. 42m2 do użytkowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wypożyczalnia sprzętu wodnego, w okresie 15.06.2021r. – 31.08.2021r.

Położenie terenu dzierżawy określone jest na planie umieszczonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Stawka wywoławcza za dzierżawę 1m2 terenu za miesiąc wynosi 8,00 zł netto + 23% VAT

 

Umowa dzierżawy na teren o pow. 42m2 zostanie zawarta z oferentem, którego oferta uzyska najwyższą cenę.

Przetarg na teren o pow. 42m2 odbędzie się dnia 26 maja 2021 roku o godz. 10.00
w siedzibie
TBS „KARO” przy ul. Kopernika 11 w Mrągowie, pok. nr 2.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).

Wadium należy wnieść w terminie do 25 maja 2021 roku (włącznie) na rachunek TBS „KARO” Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Mrągowie na konto nr 36884800080011635220070001. Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu, zwrócone zostanie im po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, Prezes TBS „KARO” Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

W okresie trwania dzierżawy terenu zabrania się:

  1. odtwarzania muzyki o nadmiernym nagłośnieniu,
  2. odstąpić swego prawa osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego.

Dzierżawca ma obowiązek zabezpieczyć otoczenie dzierżawionego terenu w pojemnik do gromadzenia odpadów (o pojemności min. 60 litrów) i zapewnić jego bieżące opróżnianie.

Wydzierżawiający nie zapewnia dostępu do mediów.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej (przed otwarciem przetargu):

  • dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • pisemnego oświadczenia, że znane mu są warunki przetargu i zapoznał się z projektem umowy dzierżawy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Kinga Balukin tel. 603 215 333