Przetarg – remont elewacji komunalnych budynków mieszkalnych w Mrągowie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony pod nazwą: Remont elewacji komunalnych budynków mieszkalnych w Mrągowie: ul. Chopina 3, ul. Plutonowa 3, ul. Roosevelta 10, ul. Roosevelta 14, ul. Roosevelta 24, ul. Roosevelta 28 A.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało złożone do Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 553873-N-2018 z dnia 7.05.2018 r.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podwykonawcami jest:
Liliana Koehn, pok. 9, tel. 89 741 06 17

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o.
ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo
tel. 89 741 06 00, fax 89 741 06 02
www.karo.mragowo.pl
e-mail: tbskaro@interia.pl

 

Załączniki

Umowa – projekt doc | 162 KB Pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia doc | 532 KB Pobierz
Przedmiar robót – ul. Roosevelta 10 pdf | 121 KB Pobierz
Przedmiar robót - ul. Roosevelta 28 A  pdf | 115 KB Pobierz
Przedmiar robót - ul. Roosevelta 24 pdf | 143 KB Pobierz
Przedmiar robót - ul. Roosevelta 14 pdf | 123 KB Pobierz
Przedmiar robót - ul. Plutonowa 3 pdf | 122 KB Pobierz
Przedmiar robót - ul. Chopina 3 pdf | 122 KB Pobierz
KOREKTA - Przedmiar robót - ul. Plutonowa 3 pdf | 148 KB Pobierz
Formularze do SIWZ doc | 135 KB Pobierz

Mrągowo, dn. 7 maj 2018 r.