Przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę terenu o pow. 20 m² na plaży przy ul. Nadbrzeżnej w Mrągowie w celu prowadzenia działalności handlowej.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę terenu o pow. 20 m² na plaży przy ul. Nadbrzeżnej
w Mrągowie w celu prowadzenia działalności handlowej, polegającej na sprzedaży napojów, lodów, słodyczy, itp., w okresie 01.07.2019 r. – 31.08.2019 r.

Lokalizację miejsca będącego przedmiotem dzierżawy określono na Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Stawka wywoławcza za dzierżawę 1 m² terenu za miesiąc wynosi 50,00 zł netto + 23% VAT.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty do dnia 28 czerwca 2019 r.
do godz. 9.30 do TBS „KARO” przy ul. Kopernika 11 w Mrągowie bądź przesłanie na adres e-mail: tbskaro@interia.pl.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00 w świetlicy biura TBS „KARO”.

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta z osobą, której oferta uzyska najwyższą cenę.

 

PISEMNA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oferowaną stawkę za dzierżawę 1 m² terenu / miesiąc
  4. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu

O wyborze oferty oferent zostanie powiadomiony bezzwłocznie i przesłana zostanie umowa do podpisania.

Podpisanie i przesłanie umowy na dzierżawę terenu nastąpi wyłącznie po uprzednim opłaceniu czynszu dzierżawnego.

W okresie trwania dzierżawy stoisk handlowych zabrania się:

  1. sprzedaży napojów alkoholowych (w tym piwa),
  2. odtwarzania muzyki o nadmiernym nagłośnieniu,
  3. odstąpić swego prawa osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Anna Zdunek tel. 603 215 333

Projekt umowy dzierżawy, która zostanie podpisana z wyłonionym w przetargu dzierżawcą, stanowi Załącznik Nr 2 do ogłoszenia, druk do składania ofert stanowi Załącznik nr 3.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 - Mapa terenu pdf | 340 KB Pobierz
Załącznik nr 2 - Umowa pdf | 515 KB Pobierz
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy pdf | 368 KB Pobierz