Przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę stoiska nr 5 do prowadzenia handlu artykułami przemysłowymi typu: upominki, zabawki, odzież itp. przy ul. Jaszczurcza Góra

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę stoiska nr 5 o pow. 6m2 do prowadzenia handlu artykułami przemysłowymi typu: upominki, zabawki, odzież itp. przy ul. Jaszczurcza Góra, w dniach 01.07.2020r. – 31.08.2020r.

Oznaczenie stoiska handlowego oraz położenie określone jest na planie umieszczonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Stawka wywoławcza za dzierżawę 1m² stoiska handlowego za miesiąc wynosi 100,00 zł netto

+ 23% VAT

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty do dnia 30 czerwca 2020r.
do godz. 1000
do TBS „KARO” przy ul. Kopernika 11 w Mrągowie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2020 roku o godzinie 1100 w świetlicy  biura TBS „KARO”.

 

Umowa dzierżawy na stoisko handlowe, zostanie zawarta z oferentem, którego oferta uzyska najwyższą cenę.

 

PISEMNA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1/ imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oferowaną stawkę za dzierżawę 1m² za stoisko (nr) / miesiąc

4/ oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu

 

O wyborze oferty oferent zostanie powiadomiony bezzwłocznie i przesłana zostanie Umowa do podpisania.

W razie uchylania się Oferenta, który przetarg wygrał, od podpisania umowy lub dokonania wpłaty czynszu w terminie siedmiu dni od podpisania umowy, Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wydzierżawienia terenu kolejnemu oferentowi.

 

W okresie trwania  dzierżawy stoisk handlowych zabrania się:

  1. sprzedaży napojów alkoholowych (w tym piwa) oraz wszelkiego rodzaju produktów spożywczych,
  2. odtwarzania muzyki o nadmiernym nagłośnieniu,
  3. odstąpić swego prawa osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego,

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Kinga Balukin tel. 603 215 333

Projekt umowy dzierżawy, która zostanie podpisana z wyłonionym w przetargu dzierżawcą, stanowi Załącznik Nr 2 do ogłoszenia, druk do składania ofert stanowi Załącznik nr 3.

Załączniki:

Załącznik Nr 1

Zalącznik Nr 2

Załacznik Nr 3