Przetarg na dzierżawę terenu o powierzchni 288 m² na zagospodarowanie miejsca do plażowania – teren Ekomariny, ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę terenu o powierzchni 288 m², na zagospodarowanie miejsca do plażowania (dopuszcza się urządzenie punktu gastronomicznego do sprzedaży napojów bezalkoholowych), przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie na okres od 15 kwietnia 2017 roku do 15 października 2017 roku.

Oznaczenie przedmiotowego terenu; jego położenie określone jest na mapie sytuacyjno – wysokościowej w Załączniku Nr 1 do umowy.

Stawka czynszu za dzierżawę terenu zostanie wyłoniona w trybie przetargu pisemnego ofertowego.
Stawka wywoławcza za dzierżawiony teren wynosi 1500 zł (w tym VAT) za ww. okres dzierżawy. Minimalne postąpienie powyżej stawki wywoławczej: 100 zł.

Przetarg wygra oferta z najwyższą ceną.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty do dnia 30.03.2017r. włącznie, do TBS „Karo” Sp. z o.o. przy ul. Kopernika 11 w Mrągowie.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o., ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo, lub bezpośrednio w sekretariacie spółki pokój Nr 13 do godziny 12:00. Zawartość oferty określa załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

W przypadku zaoferowania równej ceny przez Oferentów, zostanie zorganizowana część jawna przetargu w dniu 31.03.2017 roku o godzinie 10:00 w świetlicy biura TBS „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie.

Wydzierżawiający niezwłocznie powiadomi Oferenta, którego oferta uzyska najwyższą cenę i zostanie wybrana a następnie prześle do przyszłego Dzierżawcy umowę do podpisania.

W razie uchylania się Oferenta, który przetarg wygrał, od podpisania umowy lub dokonania wpłaty czynszu w terminie siedmiu dni od podpisania umowy, Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wydzierżawienia terenu innemu oferentowi.

Dzierżawca jest obowiązany własnym staraniem i kosztem:

  1. dostarczyć i rozplantować na dzierżawionym terenie odpowiednią ilość piasku,
  2. ogrodzić przedmiotowy teren drewnianym płotkiem o wysokości 0,80 m,
  3. zainstalować leżaki* i parasole plażowe** (dostosować ilość leżaków i parasoli do powierzchni dzierżawionego terenu), dopuszcza się urządzenie punktu gastronomicznego do sprzedaży napojów bezalkoholowych,
  4. zabezpieczyć otoczenie dzierżawionego terenu w pojemnik do gromadzenia odpadów (o pojemności min. 240 litrów) i zapewnić jego bieżące opróżnianie.


* leżaki np. typ Florida lub równoważne
** parasole plażowe z materiałów naturalnych; drewniana konstrukcja, daszek z trzciny lub słomy.

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 - Projekt umowy doc | 38 KB Pobierz
Załącznik nr 1 do umowy - Mapa jpg | 662 KB Pobierz
Załącznik nr 2 - Formularz oferty doc | 16 KB Pobierz

Mrągowo, dn. 22 03.2017r.