Przetarg – Dzierżawa terenu o powierzchni 288 m² na zagospodarowanie miejsca do plażowania – teren Ekomariny, ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę terenu o powierzchni 288 m², na zagospodarowanie miejsca do plażowania przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie na okres od 01 lipca 2019 roku do 31sierpnia 2019 roku.

Oznaczenie przedmiotowego terenu i jego położenie określone jest na mapie stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy.

Stawka czynszu za dzierżawę terenu zostanie wyłoniona w trybie przetargu pisemnego ofertowego.
Stawka wywoławcza za 1ar dzierżawionego terenu za miesiąc wynosi 100,00zł netto + 23% VAT.

Przetarg wygra oferta z najwyższą ceną.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty do dnia 24.06.2019 r. włącznie, do TBS „Karo” Sp. z o.o. przy ul. Kopernika 11 w Mrągowie.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Zawartość oferty określa załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00 w świetlicy biura TBS „Karo Sp. z o. o.”.

Wydzierżawiający niezwłocznie powiadomi Oferenta, którego oferta uzyska najwyższą cenę i zostanie wybrana, a następnie prześle do przyszłego Dzierżawcy umowę do podpisania.

Projekt umowy dzierżawy, która zostanie podpisana  z wyłonionym w przetargu dzierżawcą, stanowi Załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

W razie uchylania się Oferenta, który przetarg wygrał, od podpisania umowy lub dokonania wpłaty czynszu w terminie siedmiu dni od podpisania umowy, Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wydzierżawienia terenu innemu oferentowi.

Dzierżawca jest obowiązany własnym staraniem i kosztem:

  1. dostarczyć i rozplantować na dzierżawionym terenie odpowiednią ilość piasku,
  2. ogrodzić przedmiotowy teren drewnianym płotkiem o wysokości 0,80m,
  3. zainstalować leżaki i parasole plażowe (dostosować ilość leżaków i parasoli do powierzchni dzierżawionego terenu),
  4. zabezpieczyć otoczenie dzierżawionego terenu w pojemnik do gromadzenia odpadów (o pojemności min. 240 litrów) i zapewnić jego bieżące opróżnianie.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Anna Zdunek tel. 603 215 333

 

Załączniki

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pdf | 55 KB

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych.

Pobierz
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pdf | 55 KB

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych.

Pobierz
Dokumentacja fotograficzna - Załącznik Nr 3A pdf | 739 KB Pobierz
Dokumentacja fotograficzna - Załącznik Nr 3B pdf | 697 KB Pobierz
Dokumentacja konserwatorska – remont sali nr 1, przedmiar zip | 13 MB Pobierz
Dokumentacja konserwatorska – wymiana okien sala nr 1, przedmiar, rzuty zip | 20 MB Pobierz
Druk do składania ofert. Załącznik Nr 2. pdf | 57 KB Pobierz
Druk do składania ofert. Załącznik nr 2. pdf | 58 KB Pobierz
Formularz oferty doc | 31 KB Pobierz
Formularz Oferty (Załącznik Nr 1) docx | 8 KB Pobierz
Formularz Oferty (Załącznik Nr 1) docx | 8 KB Pobierz
Formularz Oferty (Załącznik Nr 1) docx | 8 KB Pobierz
Formularz Oferty (Załącznik Nr 1) docx | 8 KB Pobierz
Formularz oferty - Załącznik Nr 4 doc | 20 KB Pobierz
Formularz oferty – Załącznik Nr 4 doc | 21 KB Pobierz
Formularze do SIWZ doc | 135 KB Pobierz
Formularze do SIWZ doc | 126 KB Pobierz
KOREKTA - Przedmiar robót - ul. Plutonowa 3 pdf | 148 KB Pobierz
Kserokopia zaleceń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie - Załącznik Nr 1A pdf | 482 KB Pobierz
Kserokopia zaleceń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie - Załącznik Nr 1B pdf | 705 KB Pobierz
Logo jpg | 33 KB Pobierz
Logo - różne formaty zip | 1 MB Pobierz
Mapa pdf | 515 KB Pobierz
Mapka jpeg | 481 KB Pobierz
Mapka pdf | 605 KB Pobierz
Mapka sytuacyjna pdf | 438 KB Pobierz
Mapka.pdf pdf | 826 KB Pobierz
Oświadczenie docx | 7 KB Pobierz
Oświadczenie (Załącznik Nr 4) docx | 7 KB Pobierz
Oświadczenie (Załącznik Nr 4) docx | 7 KB Pobierz
Oświadczenie (Załącznik Nr 4) docx | 7 KB Pobierz
Oświadczenie (Załącznik Nr 5) docx | 7 KB Pobierz
Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w lokalu pdf | 69 KB Pobierz
Oświadczenie o prawie do dysponowania grobem / miejscem pod grób doc | 16 KB Pobierz
Projekt Budowlany (Załącznik Nr 3) pdf | 3 MB Pobierz
Projekt instalacji teletechnicznej i AV zip | 2 MB Pobierz
Projekt umowy doc | 139 KB Pobierz
Projekt umowy doc | 88 KB Pobierz
Projekt Umowy (Załącznik Nr 2) docx | 17 KB Pobierz
Projekt Umowy (Załącznik Nr 2) docx | 17 KB Pobierz
Projekt Umowy (Załącznik Nr 2) docx | 17 KB Pobierz
Projekt Umowy (Załącznik Nr 2) docx | 17 KB Pobierz
Projekt umowy - Załącznik Nr 2 doc | 44 KB Pobierz
Projekt umowy dzierżawy. Załącznik Nr 1 pdf | 76 KB Pobierz
Projekt umowy dzierżawy. Załącznik Nr 1 pdf | 75 KB Pobierz
Projekt umowy – Załącznik Nr 2 doc | 32 KB Pobierz
Przedmiar (Załącznik Nr 3) pdf | 141 KB Pobierz
Przedmiar (Załącznik Nr 3) pdf | 178 KB Pobierz
Przedmiar (Załącznik Nr 3) pdf | 143 KB Pobierz
Przedmiar (Załącznik Nr 4) pdf | 129 KB Pobierz
Przedmiar robót - ul. Chopina 3 pdf | 122 KB Pobierz
Przedmiar robót - ul. Plutonowa 3 pdf | 122 KB Pobierz
Przedmiar robót - ul. Roosevelta 14 pdf | 123 KB Pobierz
Przedmiar robót - ul. Roosevelta 24 pdf | 143 KB Pobierz
Przedmiar robót - ul. Roosevelta 28 A  pdf | 115 KB Pobierz
Przedmiar robót – ul. Roosevelta 10 pdf | 121 KB Pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia doc | 532 KB Pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) doc | 561 KB Pobierz
Umowa – projekt doc | 162 KB Pobierz
Wniosek o przyjęcie w poczet najemców TBS pdf | 75 KB

Wniosek o przyjęcie w poczet najemców lokali mieszkalnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

Pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego pdf | 60 KB Pobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na ustawienie nagrobka / zagospodarowanie otoczenia grobu doc | 43 KB Pobierz
Wzór umowy pdf | 237 KB Pobierz
Wzór umowy pdf | 221 KB Pobierz
Zalacznik nr 1 - mapka jpg | 102 KB Pobierz
Zalącznik nr 2 - umowa doc | 31 KB Pobierz
Zalacznik-2-wzor-umowy.pdf pdf | 237 KB Pobierz
zalacznik-nr-1-do-zawiadomienia.doc doc | 18 KB Pobierz
zalacznik-nr-1.pdf pdf | 410 KB Pobierz
zalacznik-nr-2.pdf pdf | 231 KB Pobierz
Zalacznik1.pdf pdf | 2 MB Pobierz
Zaświadczenie o dochodach pdf | 63 KB Pobierz
Załącznik 1 mapka.pdf pdf | 682 KB Pobierz
Załącznik 1.pdf pdf | 682 KB Pobierz
Załącznik 2 - wzor umowy.pdf pdf | 220 KB Pobierz
Załącznik 2 wykaz rob. kons. i drob. rob. rem. doc | 29 KB Pobierz
Załącznik do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego pdf | 37 KB Pobierz
Załącznik Nr 1 pdf | 685 KB Pobierz
Załącznik nr 1 jpg | 814 KB Pobierz
Załącznik nr 1 jpg | 814 KB Pobierz
Załącznik nr 1 pdf | 410 KB Pobierz
Załącznik nr 1 - Mapa terenu pdf | 340 KB Pobierz
Załącznik nr 1 - mapka jpg | 61 KB Pobierz
Załącznik nr 1 - Plan pdf | 807 KB Pobierz
Załącznik nr 1 - Projekt umowy doc | 38 KB Pobierz
Załącznik Nr 1 do umowy jpg | 1 MB

Szkic na mapie sytuacyjno – wysokościowej

Pobierz
Załącznik nr 1 do umowy - Mapa jpg | 662 KB Pobierz
Załącznik Nr 1 do umowy dwa hangary jpg | 1 MB

Szkic na mapie sytuacyjno – wysokościowej

Pobierz
Załącznik Nr 1 do zawiadomienia doc | 33 KB Pobierz
Załącznik nr 1. pdf | 608 KB Pobierz
Załacznik nr 1. jpeg | 423 KB Pobierz
Załącznik nr 1.zip zip | 38 KB Pobierz
Załącznik Nr 2 doc | 28 KB Pobierz
Załącznik nr 2 doc | 29 KB Pobierz
Załącznik nr 2 doc | 16 KB Pobierz
Załącznik nr 2 - Formularz oferty doc | 16 KB Pobierz
Załącznik nr 2 - umowa doc | 32 KB Pobierz
Załącznik nr 2 - Umowa pdf | 515 KB Pobierz
Załącznik nr 2 - Umowa dzierżawy pdf | 500 KB Pobierz
Załącznik Nr 2 do umowy pdf | 18 KB

Wzór rejestru osób korzystających z wypożyczania sprzętu wodnego

Pobierz
Załącznik Nr 2 do umowy pdf | 18 KB

Wzór rejestru osób korzystających z wypożyczania sprzętu wodnego

Pobierz
Załącznik nr 2. pdf | 222 KB Pobierz
Załącznik nr 2. pdf | 231 KB Pobierz
Załącznik nr 2. pdf | 232 KB Pobierz
Załącznik Nr 3 doc | 29 KB Pobierz
Załącznik nr 3 doc | 53 KB Pobierz
Załącznik nr 3 doc | 38 KB Pobierz
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy pdf | 374 KB Pobierz
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy pdf | 368 KB Pobierz
Załącznik nr 3 - oferta doc | 28 KB Pobierz
Załącznik nr 3 - oferta doc | 29 KB Pobierz
Załącznik nr 4 - zwrot wadium doc | 25 KB Pobierz
Załącznik nr 4 - zwrot wadium doc | 24 KB Pobierz
Załącznik-nr-1-plan.pdf pdf | 810 KB Pobierz
załącznik-nr-1-scaled.jpeg jpeg | 481 KB Pobierz
zbiorcze-zestawienie-ofert.doc doc | 369 KB Pobierz
Zlecenie wyznaczenia miejsca pod grób doc | 17 KB Pobierz