Wykonanie inwentaryzacji pomiarowej okiennej stolarki historycznej oraz projektu budowlanego nowej okiennej stolarki w budynkach przy ul. Roosevelta 13 i Wyspiańskiego 5 w Mrągowie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza drugi przetarg pisemny ofertowy pod nazwą: Wykonanie inwentaryzacji pomiarowej okiennej stolarki historycznej oraz projektu budowlanego nowej okiennej stolarki w budynkach przy ul.. Roosevelta 13 i Wyspiańskiego 5 w Mrągowie.

Przedmiotowe opracowanie dotyczy:

  • ul Roosevelta 13;
    (patrz załącznik 3A),
  • ul.. Wyspiańskiego 5;
    (patrz załącznik 3B).

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie (patrz załącznik 1A i 1B).

Przetarg wygra oferta z najniższą ceną.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty do dnia 21.02.2019 r., do godziny 12:00, w TBS „Karo” Sp. z o.o. przy ul. Kopernika 11 w Mrągowie.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o., ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo, lub bezpośrednio w sekretariacie spółki pokój Nr 13

W przypadku zaoferowania równej ceny przez Wykonawców, zostanie zorganizowana część jawna przetargu w dniu 22.02.2019 r. o godzinie 10:00 w świetlicy biura TBS „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie.

Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana a następnie prześle do przyszłego Wykonawcy umowę do podpisania.

 

Załączniki

Kserokopia zaleceń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie - Załącznik Nr 1A pdf | 482 KB Pobierz
Kserokopia zaleceń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie - Załącznik Nr 1B pdf | 705 KB Pobierz
Dokumentacja fotograficzna - Załącznik Nr 3A pdf | 739 KB Pobierz
Dokumentacja fotograficzna - Załącznik Nr 3B pdf | 697 KB Pobierz
Projekt umowy – Załącznik Nr 2 doc | 32 KB Pobierz
Formularz oferty – Załącznik Nr 4 doc | 21 KB Pobierz