Przetarg – Dzierżawa miejsc przy promenadzie na terenie ekomariny w Mrągowie z przeznaczeniem na prowadzenie handlu artykułami przemysłowymi

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę stoisk nr 1, 2, 3 z przeznaczeniem na prowadzenie handlu artykułami przemysłowymi: upominki, zabawki, itp. przy promenadzie na terenie ekomariny, w dniach 15.06.2018r. – 31.08.2018r.

Oznaczenie stoisk handlowych, ich położenie i powierzchnia określona jest na planie umieszczonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Stawka wywoławcza za dzierżawę 1m² stoiska handlowego za miesiąc wynosi 100,00 zł netto + 23% VAT

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty do dnia 12 czerwca 2018r. włącznie, do TBS „Karo” przy ul. Kopernika 11 w Mrągowie bądź przesłanie na adres e-mail: tbskaro@interia.pl.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2018 roku o godzinie 1000 w świetlicy  biura TBS „Karo”.

Umowa dzierżawy na poszczególne stoiska handlowe, zostanie zawarta z osobą, której oferta uzyska najwyższą cenę.

Pisemna oferta powinna zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę,
2/ datę sporządzenia oferty,
3/ oferowaną stawkę za dzierżawę 1 m² za stoisko (nr) / miesiąc
4/ oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu

W przypadku chęci wydzierżawienia kilku stoisk, oferent składa oddzielną ofertę na każde stanowisko.
O wyborze oferty oferent zostanie powiadomiony bezzwłocznie i przesłana zostanie Umowa do podpisania.

Podpisanie i przesłanie umowy na dzierżawę stoisk handlowych nastąpi wyłącznie po uprzednim opłaceniu czynszu dzierżawnego.

W okresie trwania  dzierżawy stoisk handlowych zabrania się:

  1. sprzedaży napojów alkoholowych (w tym piwa) oraz wszelkiego rodzaju produktów spożywczych,
  2. odtwarzania muzyki o nadmiernym nagłośnieniu,
  3. odstąpić swego prawa osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego,

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Anna Zdunek tel. 603 215 333

Projekt umowy dzierżawy, która zostanie podpisana  z wyłonionym w przetargu dzierżawcą, stanowi Załącznik Nr 2 do ogłoszenia, druk do składania ofert stanowi Załącznik nr 3.

 

Załączniki

Załącznik Nr 1 pdf | 685 KB Pobierz
Załącznik Nr 2 doc | 28 KB Pobierz
Załącznik Nr 3 doc | 29 KB Pobierz