Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie – miejsca do plażowania

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie o powierzchni 288 m², na zagospodarowanie miejsca do plażowania w okresie od 15.06.2021r. do 31.08.2021 r.

Położenie terenu dzierżawy określone jest na planie umieszczonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Stawka wywoławcza za dzierżawę 1m2 terenu za miesiąc wynosi 2,00 zł netto + 23% VAT

 

Umowa dzierżawy na teren o pow. 288m2 zostanie zawarta z oferentem, którego oferta uzyska najwyższą cenę.

 

Przetarg na dzierżawę terenu o pow. 288m2 odbędzie się dnia 26 maja 2021 roku o godz. 10.15 w siedzibie TBS „KARO” przy ul. Kopernika 11 w Mrągowie, pok. nr 2.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).

Wadium należy wnieść w terminie do 25 maja 2021 roku (włącznie) na rachunek TBS „KARO” Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Mrągowie na konto nr 36884800080011635220070001. Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu, zwrócone zostanie im po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, Prezes TBS „KARO” Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

 

Dzierżawca jest obowiązany własnym staraniem i kosztem:

  1. dostarczyć i rozplantować na dzierżawionym terenie odpowiednią ilość piasku,
  2. zainstalować leżaki i parasole plażowe (dostosować ilość leżaków i parasoli do powierzchni dzierżawionego terenu),
  3. zabezpieczyć otoczenie dzierżawionego terenu w pojemnik do gromadzenia odpadów (o pojemności min. 120 litrów) i zapewnić jego bieżące opróżnianie.

W okresie trwania dzierżawy terenu zabrania się:

  1. odtwarzania muzyki o nadmiernym nagłośnieniu,
  2. odstąpić swego prawa osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego.

 

Wydzierżawiający nie zapewnia dostępu do mediów.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej (przed otwarciem przetargu):

  • dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • pisemnego oświadczenia, że znane mu są warunki przetargu i zapoznał się z projektem umowy dzierżawy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

 

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Kinga Balukin tel. 603 215 333