Konkurs na stanowisko prezesa zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o.

Mrągowo, dnia 5 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO KARO

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego KARO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ww. Spółki

 1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu.
 2. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:
 3. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 4. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 5. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 6. spełniać inne, niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych,
  a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 7. Zarządzającym nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 8. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 9. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 10. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 11. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 12. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
 13. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 14. CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie
  z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych”,
 15. list motywacyjny;
 16. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach;
 17. odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2 ppkt. b) i c);
 18. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 19. oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach handlowych lub spółce lub oświadczenie, że z chwilą wyboru na Prezesa rezygnuje z pełnienia funkcji, które uniemożliwiałyby pełnienie ww. funkcji;
 20. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i oświadczenie
  o tym, iż nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne;
 21. osoby urodzone przed 1.08.1972r. dołączają do zgłoszenia oświadczenie o złożeniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego;
 22. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu;
 23. sporządzoną na piśmie koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki; opracowanie powinno obejmować nie więcej niż 10 stron znormalizowanego maszynopisu/wydruku komputerowego;
 24. dane kandydata do kontaktu (adres, telefon, e-mail).
 25. Zasady oceny ofert:
 • komisja konkursowa składająca się z członków Rady Nadzorczej otwiera oferty kolegialnie i bada je pod względem formalnym. W przypadku niespełnienia kryteriów odrzuca ofertę, powiadamiając oferenta o przyczynach;
 • oferenci, którzy spełnili warunki formalne, w ciągu 7 dni zapraszani są na spotkanie, na którym odbywa się rozmowa kwalifikacyjna, w toku której zadawanych jest 10 identycznych pytań dla każdego kandydata przez członków komisji konkursowej oraz omawiana jest koncepcja kandydata w zakresie zarządzania i rozwoju Spółki. Przy czym odpowiedź kandydata na każde z zadanych pytań oceniana jest w skali od 0 – 3 pkt, a ocena koncepcji zarządzania spółki i jej rozwoju oceniana jest w skali od 0 – 5 pkt.

Powyższy etap kwalifikacji ma na celu ocenę:

 1. wiedzy o zakresie działalności Spółki;
 2. znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 3. znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
 4. znajomości zasad nadzoru właścicielskiego;
 5. umiejętności prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną;
 6. koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki.
 • z przebiegu postępowania konkursowego komisja konkursowa sporządza protokół, w którym uzasadnia ilość przyznanych kandydatowi punktów.
 • kandydat, który uzyskał najwyższą liczę punktów z egzaminu konkursowego, wygrywa konkurs na Prezesa Zarządu.
 • Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, który uzyskał najwyższą liczę punktów
  z egzaminu konkursowego, w terminie do 10 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
 • w przypadku braku kandydatur lub negatywnego rozstrzygnięcia konkursu Rada Nadzorcza ogłaszania konkurs ponownie i powtarza tę czynność aż do skutku.
 1. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego KARO Sp.
  z o.o.”
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od dnia 6.02.2020 r. do dnia 14.02.2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie ww. spółki przy ulicy Kopernika 11 w Mrągowie (decyduje data wpływu do TBS KARO Sp. z o.o.), zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.
 4. Rada Nadzorcza Spółki może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.
 5. Ogłoszenie o konkursie umieszczone zostanie na stronie internetowej spółki, stronie BIP Urzędu Miejskiego w Mrągowie, a ponadto na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

RADA NADZORCZA

Towarzystwa Budownictwa Społecznego KARO Sp. z o.o.