Konkurs na stanowisko prezesa zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o.

Mrągowo, dnia 21 maja 2024 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO KARO

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego KARO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ww. Spółki

 1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu.

 2. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:

  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

  2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

  3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

  4. spełniać inne, niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

 3. Zarządzającym nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
 4. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  1. CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.

  2. list motywacyjny;

  3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach;

  4. odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 ppkt 2) i 3);

  5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

  6. oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach handlowych lub spółce lub oświadczenie, że z chwilą wyboru na Prezesa rezygnuje z pełnienia funkcji, które uniemożliwiałyby pełnienie ww. funkcji;

  7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i oświadczenie o tym, iż nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne;

  8. osoby urodzone przed 1.08.1972r. dołączają do zgłoszenia oświadczenie o złożeniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego;

  9. dane kandydata do kontaktu (adres, telefon, e-mail).

 5. Zasady oceny ofert:
 • komisja konkursowa składająca się z członków Rady Nadzorczej otwiera oferty kolegialnie i bada je pod względem formalnym. W przypadku niespełnienia kryteriów odrzuca ofertę, powiadamiając oferenta o przyczynach;

 • oferenci, którzy spełnili warunki formalne, w ciągu 7 dni zapraszani są na spotkanie, na którym odbywa się rozmowa kwalifikacyjna, w toku której zadawanych jest 10 identycznych pytań dla każdego kandydata przez członków komisji konkursowej. Przy czym odpowiedź kandydata na każde z zadanych pytań oceniana jest w skali od 0 – 3 pkt.

 1. Powyższy etap kwalifikacji ma na celu ocenę:
 1. wiedzy o zakresie działalności Spółki;

 2. znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

 3. znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;

 4. znajomości zasad nadzoru właścicielskiego;

 5. umiejętności prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną;

 1. Z przebiegu postępowania konkursowego komisja konkursowa sporządza protokół, w którym uzasadnia ilość przyznanych kandydatowi punktów.

 2. Kandydat, który uzyskał najwyższą liczę punktów, wygrywa konkurs na Prezesa Zarządu.

 3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, który uzyskał najwyższą liczę punktów
  z rozmowy konkursowej, w terminie do 10 dni od dnia przeprowadzenia rozmowy.

 4. W przypadku braku kandydatur lub negatywnego rozstrzygnięcia konkursu Rada Nadzorcza ogłaszania konkurs ponownie i powtarza tę czynność aż do skutku.

 5. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego KARO Sp.
  z o.o.”

 6. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od dnia 22.05.2024 r. do dnia 05.06.2024 r. do godz. 14:00 w siedzibie ww. spółki przy ulicy Kopernika 11 w Mrągowie (decyduje data wpływu do TBS KARO Sp. z o.o.), zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 7. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.

 8. Rada Nadzorcza Spółki może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.

 9. Ogłoszenie o konkursie umieszczone zostanie na stronie internetowej spółki oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mrągowo.

RADA NADZORCZA

Towarzystwa Budownictwa Społecznego KARO Sp. z o.o.