Komunikat dotyczący podejmowania uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe w czasie stanu epidemii

W związku z odroczeniem rocznych zebrań wspólnot mieszkaniowych na okres 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, Ministerstwo Rozwoju informuje, iż w pozostałych sprawach dotyczących zarządu nieruchomością (a więc nieobjętych wymogiem przyjęcia podczas rocznego zebrania), wspólnoty mogą podejmować uchwały w części bądź w całości w trybie indywidualnym. W przypadku wspólnot mieszkaniowych, w których nie przewidziano możliwości indywidualnego zbierania głosów, mając na względzie obecną sytuację, która zmienia się dynamicznie, rozstrzyganie spraw dotyczących wspólnoty mieszkaniowej będzie musiało zostało przełożone na dalszy termin.

Przepisy ustawy o własności lokali nie przewidują w tej mierze ograniczeń, co oznacza, ze głosy mogą być oddawane również za pomocą poczty elektronicznej. Uzasadnia to treść art. 60 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. Co istotne, nie wymaga to zgody wspólnoty. Dla skutecznego oddania ważnego głosu wymagane jest jedynie uprzednie wskazanie przez właściciela zarządowi bądź zarządcy skrzynki mailowej, z której pochodzące głosy traktowane będą jako jego oświadczenia woli. Korespondencja ta nie wymaga ponadto kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Powyższe zasady nie dotyczą uchwał, dla których ustawodawca przewidział formę szczególną, tj. wymagającą udziału notariusza czy udzielenia przez właścicieli pełnomocnictwa dla zarządu do zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej oraz jej podziału, nadbudowy bądź przebudowy. W tych przypadkach, stosownie do art. 78 ust. 2 Kodeksu cywilnego, dla oddania ważnego głosu drogą elektroniczną niezbędne jest posłużenie się przez właściciela podpisem kwalifikowanym.

Źródło: gov.pl