I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Nadbrzeżnej bezpośrednio przy plaży.

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Nadbrzeżnej bezpośrednio przy plaży w celu prowadzenia działalności handlowej, polegającej na sprzedaży napojów, lodów, słodyczy, dań typu „Fast food” itp., działalności handlowej artykułami przemysłowymi typu upominki, zabawki, odzież, itp., w okresie od 01.07.2024 r. do 31.08.2024 r.

  • stoisko nr 1 o pow. 6,00m2

Oznaczenie stoiska handlowego i przybliżone położenie określone jest na planie umieszczonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Stawka wywoławcza za dzierżawę 1m² stoiska handlowego za miesiąc wynosi 250,00 zł netto + 23% VAT

 Minimalna wysokość postąpienia wynosi 10,00 zł netto.

Umowa dzierżawy na poszczególne stoiska handlowe, zostanie zawarta z oferentem, którego oferta uzyska najwyższą cenę.

  

Przetarg na stoisko handlowe nr 1 odbędzie się dnia 23 maja 2024 roku o godz. 9.00 w siedzibie TBS „KARO” przy ul. Kopernika 11 w Mrągowie, pok. nr 2.

 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100).

Wadium z oznaczonym numerem stoiska należy wnieść w terminie do 22 maja 2024 roku (włącznie) na rachunek TBS „KARO” Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Mrągowie na konto nr 36884800080011635220070001. Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu, zwrócone zostanie im po przetargu, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia, odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, Prezes TBS „KARO” Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na dzierżawcy.

 W okresie trwania dzierżawy stoisk handlowych zabrania się:

  1. odtwarzania muzyki o nadmiernym nagłośnieniu,
  2. odstąpić swego prawa osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego,
  3. parkować samochodów naprzeciwko stoisk handlowych, na drodze i poboczu,

Dzierżawca ma obowiązek zabezpieczyć otoczenie dzierżawionego terenu w pojemnik do gromadzenia odpadów (o pojemności min. 120 litrów) i zapewnić jego bieżące opróżnianie.

Stoisko może być wyposażone w energie elektryczną (brak dostępu do wody, kanalizacji).

  • Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
  • Ogłaszający zastrzega, że w obrębie plaży może ogłosić przetarg na tego typu lub podobne punkty handlowe, a dzierżawca nie będzie z tego tytułu występować z  roszczeniem  wobec wydzierżawiającego.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej (przed otwarciem przetargu):

  • dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • pisemnego oświadczenia, że znane mu są warunki przetargu i zapoznał się z projektem umowy dzierżawy (załącznik nr 2) i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

 

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Kinga Balukin tel. 89 741 06 12


  1. zalacznik-nr-1.pdf (11 pobrań)
  2. zalacznik-nr-2.pdf (9 pobrań)