Dzierżawa stanowisk handlowych przy ul. Jaszczurcza Góra – Piknik Country 2017

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie

ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę stanowisk nr 60 – 69 do prowadzenia handlu przy ul. Jaszczurcza Góra, w dniach 28-30 lipca 2017 r. podczas trwania „Pikniku Country 2017”. Oznaczenie stanowisk handlowych, ich położenie i powierzchnia określona jest na planie umieszczonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Kolejność stanowisk handlowych (z możliwością prowadzenia gastronomii) dla poszczególnych przedsiębiorców oraz stawka czynszu za te stanowiska, zostanie wyłoniona w trybie przetargu pisemnego ofertowego. Stawka wywoławcza za dzierżawione stanowisko nr 60-68 o powierzchni 25 m² wynosi 1800 zł + 23% VAT, nr 69 o pow. 12 m² wynosi 1200 zł + 23% VAT za czas od 28 lipca do 30 lipca 2017 r. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 500 zł do dnia 19 czerwca 2017 r. włącznie, do TBS „Karo” przy ul. Kopernika 11 w Mrągowie bądź przesłanie na adres mailowy tbskaro@interia.pl. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2017 roku o godzinie 10.00 w świetlicy biura TBS „Karo”. Umowa dzierżawy na poszczególne stoiska handlowe, zostanie zawarta z osobą, której oferta uzyska najwyższą cenę. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 19 czerwca 2017 r. włącznie na adres Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo, lub bezpośrednio w sekretariacie spółki pokój Nr 13 do godziny 14.30. oraz adres mailowy jw.

PISEMNA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego za stoisko na okres 3 dni,
  5. do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

W przypadku chęci wydzierżawienia kilku stanowisk, oferent składa oddzielną ofertę na każde stanowisko. Wadium należy wpłacić na rachunek TBS „Karo” Sp. z o.o. BS Mrągowo nr 36 8848 0008 0011 6352 2007 0001 z adnotacją „WADIUM nr stanowiska …..- PIKNIK COUNTRY 2017”. W przypadku zaoferowania równej ceny za poszczególne stanowiska przez oferentów, zostanie zorganizowana część jawna przetargu w dniu 22 czerwca 2017 roku o godzinie 12:00 w świetlicy biura TBS „Karo” w Mrągowie ul. Kopernika 11. O wyborze oferty oferent zostanie powiadomiony bezzwłocznie i przesłana zostanie Umowa do podpisania. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetarg wygrali zostanie zaliczone na poczet należności za stanowiska handlowe. Osobom, które nie wylicytowały stoisk do handlu, wadium zostanie zwrócone po przetargu na pisemny wniosek, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia. Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz TBS „Karo” w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od dokonania wpłaty czynszu i kwoty za media oraz wywóz nieczystości w terminie do dnia 05 lipca 2017r. włącznie. W takim wypadku TBS „Karo” zastrzega sobie prawo do wydzierżawienia stanowiska handlowego dla innego oferenta. Opłatę za dzierżawę stanowisk handlowych i ryczałt za media oraz wywóz nieczystości można wpłacać na konto BS Mrągowo 36 8848 0008 0011 6352 2007 0001 z zaznaczeniem w opisie tytułu wpłaty (1- czynsz dzierżawny, 2- ryczałt za media oraz wywóz nieczystości, imię i nazwisko lub nazwa firmy). Przez dokonanie zapłaty należności rozumie się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Karo” w Mrągowie. Podpisanie i przesłanie umowy na dzierżawę stoisk handlowych nastąpi wyłącznie po uprzednim opłaceniu czynszu dzierżawnego oraz dokonaniu opłaty ryczałtowej za energię elektryczną, wodę oraz wywóz nieczystości. W okresie trwania imprezy w wydzierżawionych stoiskach handlowych zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych (w tym piwa). Dodatkowo na stoiskach zabrania się odtwarzania muzyki o nadmiernym nagłośnieniu. Obrót innymi napojami będzie prowadzony z wyłączeniem opakowań szklanych (butelek).

Dzierżawca poza czynszem dzierżawy powinien opłacić:

Ryczałtową opłatę za pobór energii elektrycznej i za korzystanie z wody oraz wywóz nieczystości (łącznie za trzy dni), która wynosi:

  • od 1 stoiska z artykułami przemysłowymi – 85 zł za energię elektryczną, 20 zł za wodę, 90 zł za wywóz nieczystości. Razem 195 zł brutto
  • od 1 stoiska z gastronomią i artykułami spożywczymi – 240 zł za energię elektryczną, 90 zł za wodę 150 zł za wywóz nieczystości Razem 480 zł brutto

Warunki korzystania z energii elektrycznej

1. max moc przyłączenia na stanowisku- 2,5 KW 2. górna granica poboru mocy dla stanowisk z art. przemysłowymi, do 250 WAT. Skrzynki wyposażone są w gniazda jednofazowe z zabezpieczeniem S 191 B 16 A i gniazda trójfazowe pięciobolcowe 32 A – zabezpieczenie S 193B 20 A. Ochrona przeciwporażeniowa – wyłącznik różnicowo-prądowy. Osoby zainteresowane korzystaniem z gniazd trójfazowych powinny posiadać przedłużacze zakończone wtykami 32A-pięciobolcowa kątowa. Podłączenie energetyczne stanowisk wyłącznie w uzgodnieniu z elektrykiem posiadającym umowę na obsługę ciągu handlowego przy ulicy Jaszczurcza Góra z Urzędem Miejskim w Mrągowie. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Tomasz Żbikowski tel. 695-725-750 Projekt umowy dzierżawy, która zostanie podpisana z wyłonionym w przetargu dzierżawcą, stanowi Załącznik Nr 2 do ogłoszenia. Druk do składania ofert stanowi Załącznik nr 3.

Załączniki

Załącznik nr 1 - mapka jpg | 61 KB Pobierz
Załącznik nr 2 - umowa doc | 32 KB Pobierz
Załącznik nr 3 - oferta doc | 29 KB Pobierz
Załącznik nr 4 - zwrot wadium doc | 24 KB Pobierz