Przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę stoisk do prowadzenia handlu artykułami przemysłowymi przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę stoisk nr 1, 2, 3, 4 do prowadzenia handlu artykułami przemysłowymi typu: upominki, zabawki, odzież itp. oraz sprzedaży popcornu i waty cukrowej przy ul. Jaszczurcza Góra, w dniach 15.06.2020r. – 31.08.2020r.

Oznaczenie stoisk handlowych, ich położenie i powierzchnia określona jest na planie umieszczonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Stawka wywoławcza za dzierżawę 1m² stoiska handlowego za miesiąc wynosi 100,00 zł netto + 23% VAT

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty do dnia 10 czerwca 2020r. do godz. 1000 do TBS „KARO” przy ul. Kopernika 11 w Mrągowie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2020 roku o godzinie 1100 w świetlicy  biura TBS „KARO”.

Umowa dzierżawy na poszczególne stoiska handlowe, zostanie zawarta z oferentem, którego oferta uzyska najwyższą cenę.

PISEMNA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1/ imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oferowaną stawkę za dzierżawę 1m² za stoisko (nr) / miesiąc

4/ oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu 

W przypadku chęci wydzierżawienia kilku stoisk, oferent składa oddzielną ofertę na każde stanowisko.

O wyborze oferty oferent zostanie powiadomiony bezzwłocznie i przesłana zostanie Umowa do podpisania.

Podpisanie i przesłanie umowy na dzierżawę stoisk handlowych nastąpi wyłącznie po uprzednim opłaceniu czynszu dzierżawnego.

W okresie trwania  dzierżawy stoisk handlowych zabrania się:

  1. sprzedaży napojów alkoholowych (w tym piwa) oraz wszelkiego rodzaju produktów spożywczych (nie dotyczy sprzedaży popcornu i waty cukrowej),
  2. odtwarzania muzyki o nadmiernym nagłośnieniu,
  3. odstąpić swego prawa osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego,

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Kinga Balukin tel. 603 215 333

Projekt umowy dzierżawy, która zostanie podpisana z wyłonionym w przetargu dzierżawcą, stanowi Załącznik Nr 2 do ogłoszenia, druk do składania ofert stanowi Załącznik nr 3.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – plan stoisk

Zalącznik Nr 2 – projekt umowy

Załacznik Nr 3 – druk do składania ofert